Paddenstoelvriendelijk natuurbeheer (boek)

Paddestoelvriendelijk natuurbeheer

U kunt dit boek bestellen via de bestelpagina.

Paddestoelvriendelijk natuurbeheer
Peter-Jan Keizer (2003)

Paddenstoelen spelen niet alleen een grote rol in samenlevingsver-banden met bomen en andere planten, maar ook bij de afbraak van organisch materiaal. Desalniettemin wordt in het beheer van natuur-gebieden en andere 'groene terreinen', zoals stedelijk groen en wegbermen, nog weinig rekening gehouden met paddenstoelen.
Dit boek geeft praktische tips voor professionele en particuliere terrein-beheerders die de aanwezigheid van paddenstoelen willen stimuleren. Er worden gemakkelijk uit te voeren maatregelen uitgewerkt voor acht verschillende habitats. Ter ondersteuning wordt beknopte achtergrond-informatie gegeven over oecologie van paddenstoelen, hun verspreiding en hun waarde als indicator. Tevens zijn algemene richtlijnen opgeno-men om paddenstoelen te stimuleren. Tenslotte worden twee terreinen besproken waar bij het beheer al bewust rekening met paddenstoelen werd gehouden.

Behandelde habitattypen:

Naaldbossen, Loofbossen
Lanen en wegbermen
Landgoederen, parken en gazons
Graslanden, Duingebieden
Heide en veen
Natuur in de stad


Dr. P.J. Keizer promoveerde in 1993 op de oecologie van paddenstoelen in met bomen beplante wegbermen. Thans werkt hij bij Rijkswaterstaat als adviseur op het terrein van beheer en onderhoud van bermen van rijkswegen en andere 'groene terreinen'.