100 years NMV-publications
Publications by members of the Netherlands Mycological Association
One of the objectives of the association is that the NMV aims to further the appreciation and knowledge of fungi. Right from the start, members have striven towards this objective in countless publications: after all, all these books and articles help people to get to know mushrooms better and better! On the page below is a chronological overview of the most important publications. Mainly the “low threshold” publications concerning The Netherlands have been selected; monographs by professional mycologists covering a wider geographical area have been left out. Included are books which were originally published in other countries but which have been translated and adapted by a Dutch mycologist in the spirit of the objective mentioned above.

1909
De paddenstoelen van Nederland naar verschillende bronnen bewerkt
Joh. Ruys (1909)

Oprichter en eerste voorzitter van de Nederlandse Mycologische Vereniging, Joh. Ruys, schreef binnen een jaar na de oprichting meteen een determinatiewerk voor paddenstoelen. De aanleiding hiertoe zag hij in de "opkomende belangstelling voor een in ons land verwaarloosd onderdeel der botanische wetenschap". Het boek werd grotendeels gebaseerd op het werk van professor Oudemans: 'Rťvision des champignons tant supťrieurs qu'infťrieurs trouvťs jusqu'ŗ ce jours dans les Pays-Bas' (1892). Een tweede bron was het in navolging van Oudemans' werk geschreven overzicht van mevrouw C.E. Destrťe: 'Handleiding tot het bepalen van de in Nederland groeiende hoogere zwammen' (1901). Maar dat was volgens Ruys "hoe verdienstelijk ook, toch niet meer dan een zeer beknopt overzicht".
Het grootste deel van het werk is een overzicht van geslachten en soortbeschrijvingen van Basidiomyceten en Ascomyceten. Achterin het boek vind men sleutels tot het bepalen van de families en geslachten van de Basidiomyceten. Er is dus nog geen sprake van uitgebreide determineertabellen, waarmee met soorten kan uitsleutelen.
Beweeg de muisaanwijzer over de titelpagina om een tweede pagina te bekijken.
Joh. Ruijs 1909 Joh. Ruijs 1909

1913-1943
Het Paddenstoelenboekje werd later hertiteld: Paddenstoelenboek deel I & II
Cath. Cool & H.A.A. van der Lek (1913), vierde druk herzien door Dr. H.A.A. van der Lek (1943)

Het boekje van Cool en Van der Lek was het eerste met uitgebreide determinatiesleutels, waarin paddenstoelensoorten konden worden uitgesleuteld. Het algemene deel was zo uitgebreid, dat het 'Paddenstoelenboek' vanaf de tweede druk in twee delen werd uitgegeven: een deel met algemene informatie en bijzonderheden over paddenstoelen en het onderzoek ervan en een deel met de determinatiesleutels en soortbeschrijvingen. Jarenlang kon de paddenstoelenliefhebber zich geen beter handboek wensen en tot in de jaren zeventig van de 20ste eeuw werden de boekjes door alle beginnende mycologen gebruikt, omdat de sleutels, die gebaseerd zijn op veldkenmerken, zo enorm doeltreffend waren. Read more...
Cool & Van der Lek 1913 Cool & Van der Lek 1943

1915
Het wondere leven der paddenstoelen
D.J. van der Ven (1915)

Van der Ven was ook lid van het eerste uur. Uit het archief blijkt o.a. dat hij tijdens de jaarvergaderingen enthousiaste lezingen hield. Dat enthousiasme blijkt ook uit dit boekje dat voor die tijd een zeer uitgebreide verhandeling was over alles wat maar met paddenstoelen te maken had. Bovendien is het heel toegankelijk geschreven en menig mycoloog had het daarom in zijn kast staan; nog steeds is dit werkje erg gezocht! Van der Ven behandelt veel wetenschappelijke wetenswaardigheden over schimmels, maar besteedt ook veel aandacht aan de fungilore. Beweeg de muisaanwijzer over de kaft om het (versleten) stofomslag te zien. Klik erop voor info over de prijzen van papier-, druk- en bindkosten.
Van der Ven 1915 Van der Ven 1915

1920
Eerst weten, dan eten. Inleiding tot de studie der paddestoelen.
L.B. Bernink (1920)

Bernink was misschien de beroemdste schoolmeester van zijn tijd. Samen met Heimans en Thijsse heeft hij door oproepen in 'De Levende Natuur' de oprichting van de Nederlandse Mycologische Vereniging mede voorbereid! Op bladzijde 8 citeert hij Dr. Greshoff, die de eerste toespraak hield tijdens de oprichtingsvergadering van de NMV in 1908. Verder maakt hij in de tekst reclame voor de boekjes van Van der Ven en Cool & Van der Lek. De herkomst van de fraaie illustraties is onbekend, mogelijk zijn ze origineel. Beweeg de muisaanwijzer er over heen voor nůg een plaatje.
Bernink 1920 Bernink 1920

1929
Paddenstoelen
Dr. Jac. P. Thijsse (1929) - Verkade Album

Jac. P. Thijsse, die ook al vanaf de eerste dag betrokken was bij de oprichting van de Nederlandse Mycologische Vereniging (zijn vriend E. Heimans was een van de initiatiefnemers en medeoprichters), heeft in de beroemde serie Verkade Albums ook meer dan genoeg aandacht besteed aan de paddenstoelen. In 1910 reeds, toen Verkades Fabrieken het Herfst-album uitbrachten, besteedde Thijsse daarin een heel hoofdstuk aan de paddenstoelen, waarbij hij bovendien al inging op de ecologische betekenis van mycorrhiza's, wat toen een nog uiterst omstreden onderwerp was: in de bosbouw viel er niet over te praten en werden dergelijke ecologische mogelijkheden nog ten stelligste ontkend... In 1929 verscheen het beroemde Paddenstoelen-album. De plaatjes werden gemaakt door C. Rol en J. Voerman.
Thijsse 1929 Thijsse 1929: Geweizwam door C. Rol

jaren 30
Paddenstoelen (in woord en beeld)
G.D. Swanenburg de Veye (1933 en 1935 of later)

In dit boek staat geen jaar van uitgifte, maar in het kaft van Fungus 5(1) uit 1933 staat een aankondiging van het "juist verschenen" boek. Maar er bestaat ook nog een tweede versie, uitgegeven door een andere uitgever, voorzien van andere kleurenplaten! Het boekje van de andere uitgever is later verschenen, in ieder geval nŠ 1935 en vůůr 1943, omdat er een voetnoot in staat die verwijst naar de derde druk van het paddenstoelenboek van Cool & Van der Lek uit 1935. In het hier afgebeelde boekje ontbreekt deze voetnoot, evenals vele andere voetnoten die erop lijken te wijzen dat de kennis van de mycologie tussen het verschijnen van de twee uitgaven is toegenomen. We moeten dus aannemen dat het ouder is. Er zijn later nog veel verschillende herdrukken verschenen, omdat het plaatjesboek van Swanenburg de Veye bijzonder populair was. Bovendien werden de platen van Selhorst ook nog voor andere boekjes gebruikt, zoals bijvoorbeeld voor 'Eetbare paddenstoelen' (met recepten) van J. Blauwkuip (eind jaren 30?). Read more...
Swanenburg de Veye Swanenburg de Veye

1952
Paddestoelen
Dr. W.P. Postma & H. Kleijn (1952)
Met tekeningen van H. Jansen

Dit boekje heeft een bijzondere opzet. Naast een een groot aantal zwart/wit-tekeningen en en vijf kleurenplaten zijn determinatietabellen opgenomen, maar niet volgens de gebruikelijke vormgeving. De algemeen in ons land voorkomende paddenstoelen zijn mede op basis van lamelkleur (en dus niet op sporenkleur!) ingedeeld in vijftien gemakkelijk herkenbare groepen. Van elk van deze groepen is een soort synnoptische sleutel samengesteld, "zodat men als het ware in ťťn oogopslag en zonder enige voorkennis de gezochte soort op naam kan brengen." Door de muisaanwijzer over de afbeeldingen hieronder te bewegen, krijgt u ook het stofomslag (links) en een kleurenplaat (rechts) te zien. Read more...
Postma & Kleijn 1952 Postma & Kleijn 1952

jaren 50
Kleine paddestoelenatlas
Bewerkt door H. Kleijn (tussen 1952 en 1955)

Dat het paddenstoelenkijken inmiddels tot een groter publiek was doorgedrongen, bewijst dit boekje, dat voor maar liefst ƒ 2,23 in de boekhandel lag. Het eerste hoofdstukje 'Belangrijke aanwijzingen' opent met: "In het algemeen interesseert het publiek zich zeer voor paddestoelen vooral door hun kleur of vorm zijn zij geliefd, maar om ze speciaal voor consumptie-doeleinden te verzamelen vindt pas de laatste jaren meer ingang." De uitvouwbare kaart achterin toont 36 plaatjes, waarbij de tien gevaarlijkste paddestoelen in een rood kader apart staan. Inderdaad zijn enkele zeer eenvoudige recepten opgenomen, evenals enkele aanwijzingen om paddestoelen te bewaren en natuurlijk is er een hoofdstukje "Waarschuwingen en voorzorgen", waarin 'misvattingen' en 'waarheden' zijn samengebracht.
Kleine paddestoelenatlas Kleine paddestoelenatlas

1955
Paddestoelen (en schimmels)
Gerard de Vries (1955)
Met 36 gekleurde platen van A. Middelhoek

Gerard de Vries, zelf een goede tekenaar die duizenden vogel- en paddenstoelentekeningen heeft nagelaten (klik hier), liet zich door A. Middelhoek overhalen een boekje te schrijven bij een reeks paddenstoelenplaten. De Vries, ook een zeer goede (beroeps)mycoloog, schreef het boekje in 1955 en het werd vervolgens vele jaren lang aanbevolen aan een ieder die zich wat meer in paddenstoelen wilde gaan verdiepen. Feitelijk waren er tot halverwege de jaren zeventig van de 20ste eeuw (tot het verschijnen van Elseviers Paddestoelengids in 1974) nu drie standaardwerken die je als beginnend mycoloog můest hebben: het Paddestoelenboek van Cool & van der Lek en de plaatjesboeken van Swanenburg de Veye en De Vries! Nog steeds zijn al deze boeken te verkrijgen bij de betere antiquariaten. Ontdek meer...
G.A. de Vries 1955 G.A. de Vries 1955

1957-1966
Paddestoelen in kleuren
Dr. W.P. Postma (1957, 1961, 1966)
Met illustraties van Karl Aage Tingaard

Misschien is dit de eerste paddenstoelengids in zijn soort; talloze gidsen zijn gevolgd, de eerste jaren met bladzijden vol geschilderde plaatjes en vanaf de jaren tachtig met kleurenfoto's. In deze rubriek noemen wij er slechts enkele, omdat die werkelijk door Nederlandse mycologen geschreven of bewerkt zijn. Opmerkelijk is de literatuurlijst: deze verwijst naar ongeveer alle hierboven genoemde boeken (m.u.v. de boeken van Joh. Ruys en Swanenburg de Veye) ťn het boekje 'Paddestoelen zoeken en eten' van M. van der Zee-Kruseman & M. Wittop Koning (1948). De laatste auteur was lerares in koken en voedingsleer, wat aantoont hoe serieus de titels in de literatuurlijst gekozen zijn!
Dr. W.P. Postma 1966 Dr. W.P. Postma 1966

1959-1994
Wetenschappelijke Mededelingen van de KNNV
In de loop van 35 jaar bracht de NMV (met C. Bas als redacteur) in samenwerking met de KNNV een twaalftal 'Wetenschappelijke Mededelingen' uit, alle geschreven door in de vereniging actieve amateur- en beroepsmycologen. De betekenis van deze werkjes is enorm, omdat ze grondige en toegankelijke bewerkingen vormen voor gemakkelijk te omgrenzen groepen. Sommige worden (30-40 jaar na publicatie!) nog steeds regelmatig geraadpleegd!
Hieronder een opsomming van alle auteurs:
E.J.M. Arnolds, J. Baar, J.J. Barkman, F. Benjaminsen, C. Bas, J. van Brummelen, H. van Dobben, G.L. van Eyndhoven, W. Gams, A.E. Jansen, E. Jansen, G.J. Keizer, P.J. Keizer, Th.W. Kuyper, R.A. Maas Geesteranus, A. Middelhoek, F. Tjallingii, D. Tjallingii-Beukers, M.T. Veerkamp, B.W.L. de Vries, G.A. de Vries, T. de Wit, P. IJpelaar.
Klik hier voor een compleet overzicht van alle WM's
WM34 WM52 WM88 WM113 WM185 WM205 WM212

1961
Paddestoelen, hun vorm en kleur
Door H. Kleijn, met kleurenfoto's van G.D. Swanenburg de Veye (1961)

Dit is een van de allereerste natuurboeken met kleurenfoto's en in elk geval het eerste Nederlandstalige paddenstoelenboek dat ook nog geschreven en geÔllustreerd werd door twee in hun tijd zeer actieve en bekende Nederlandse amateurmycologen!
Paddestoelen, hun vorm en kleur Paddestoelen, hun vorm en kleur

1964, 1974
Elseviers paddestoelengids
Morten Lange (1964), vertaald en bewerkt door G.D. Swanenburg de Veye (1974)

De plaatjes in deze gids zijn verkleinde reproducties van selectie van afbeeldingen uit het beroemde werk van Jakob E. Lange (de 'Flora Agaricina Danica' uit 1935-1940, ook wel de "Grote Lange" genoemd). Deze zijn bijzonder nauwgezet geaquarelleerd en prachtig in steendruk gepubliceerd. Dat boek is meer dan een halve eeuw maatgevend geweest voor hoe paddestoelen af te beelden en dat heeft mede bepaald waarom de "Kleine Lange" zo'n succes was. De afbeeldingen in het boekje zijn gecombineerd met beknopte maar goed gevatte teksten, waardoor het voor vele mycologen het eerste 'echte' handboek werd, waarmee zij op het spoor van hun vak of hobby werden gezet!
Elseviers paddestoelegids Elseviers paddestoelegids

1969
Het geslacht galerina in Nederland
Jan Barkman (1969)

Deze Coolia bevat sleutels, detailtekeningen en beschrijvingen van de Nederlandse mosklokjes (Galerina). Aanvullingen (waaronder een erratum op de sleutel) zijn opgenomen in het artikel 'Aantekeningen over Galerina' van J.J. Barkman (1970) in Coolia 14/6 (blz. 139-144).
Het geslacht galerina in Nederland Het geslacht galerina in Nederland

1971
Gasteromyceten van Nederland
R.A. Maas Geesteranus (1971)

Buikzwammen zijn er in vele vormen en maten en Maas Geesteranus laat ons kennismaken met deze verzameling paddestoelen, waarvan de groepen onderling overigens geen enkele taxonomische verwantschap kennen.
Gasteromyceten van Nederland Gasteromyceten van Nederland

1974
Paddestoelen in kleuren
Patrick Joly (1972), vertaald door Nan Ernste (1974, 1978)

Een van de allereerste boekjes met redelijk goede kleurenfoto's, maar meer nog was dit boekje interessant vanwege de voor leken toegankelijke tekst over het leven van schimmels en hun ingewikkelde manier van voortplanten, wat door vele inzichtelijke lijntekeningen verduidelijkt wordt. Het boekje is een uitgave in samenwerking met het Wereld Natuur Fonds en er staat een voorwoord in ven de voorzitter van de NMV, Jasper Daams.
Joly 1972 Joly 1972

1974
De Nederlandse Myxomyceten
N.E. Nanninga-Bremenkamp (1974)

Dit boek beschrijft alle tot dan toe uit Nederland bekende slijmzwammen. Het taxonomisch deel omvat determinatiesleutels en uitgebreide beschrijvingen en pentekeningen van elke soort. Ook zijn er hoofdstukken gewijd aan de leefwijze en oecologie van de slijmzwammen en hoe je ze kunt verzamelen en bewaren.
Nennenga-Bremenkamp 1974 Nennenga-Bremenkamp 1974

1975
100 Paddestoelen
Jasper Daams (1975)
Met tekeningen van Marius Kolvoort

Dit boekje is vooral heel leuk om de verhaaltjes die bij de geschilderde afbeeldingen van de paddenstoelen staan: die bevatten zeer veel wetenswaardigheden en anekdotes die met name interessant zijn voor mensen die regelmatig excursies geven. Bekijk het voorbeeld...
J. Daams 1975 J. Daams 1975, blz. 39

1978
Paddestoelen in de natuur
 • Plaatjeszwammen
 • Paddestoelen, zwammen en schimmels
 • Bo Mossberg, Sven Nilsson & Olle Persson, vertaald en bewerkt door Jasper Daams (1978)

  Deze boekjes zijn de moeite waard door de bijzonder fraaie en natuurgetrouwe afbeeldingen, maar ook doordat heel veel extra informatie wordt gegeven, zoals bijvoorbeeld de uitleg en betekenis van de wetenschappelijke namen. Bekijk het voorbeeld...
  Mossberg e.a. 1978 Mossberg e.a. 1978

  1979
  Modern handboek paddestoelen
  Martin Knoop, vertaald en bewerkt door Drs. W.J. Reijnders (1980)

  Een derde deel van dit boek bslaat hoofdstukken met veelzijdige achtergrondinformatie over paddenstoelen, o.a. over het kweken ervan, wat vrij uniek is, en een aantal smakelijke recepten met kleurenfoto's van de gerechten. Ook is er veel aandacht besteed aan hoe paddenstoelen te herkennen. De rest van het boek bevat goede kleurenfoto's en beschrijvingen. De indeling is systematisch, maar er is geen zoekfunctie of determinatiesleutel. Een van de eerste populaire boeken dat niet alleen gericht is op het herkennen van paddenstoelen, maar opvallend breder van opzet is.
  Martin Knoop 1979

  1981, 1992
  Houtzwammentabel
  H. Jahn (1963 & 1967), vertaald en bewerkt door: Peter-Jan Keizer (1981, 1992)

  Reeds jong was Peter-Jan Keizer binnen de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN) actief bezig met paddenstoelen. In 1981 werkte hij enkele publicaties van Hermann Jahn (w.o. 'MitteleuropaÔsche Porlinge und ihr Vorkommen in Westfalen' uit 1963 en 'Resipunate Phellinus-Arten' uit 1967) om in een handelbare determineertabel voor houtzwammen. Het boekje was zo goed dat het ook buiten de NJN, m.n. binnen de KNNV en NMV veel gebruikt werd en de herdruk in 1992 was dan ook niet onverdiend.
  Houtzwammentabel 1981 Houtzwammentabel 1992

  1981, -2000
  Paddestoelen (en schimmels) van West-Europa
  Roger Phillips (1e druk 1981, derde druk 2000)
  Vertaald en bewerkt door: J. Daams, A.E. Jansen, M.E. Noordeloos & A. Vrins

  Binnen de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN) kreeg dit boek de bijnaam "Stoeptegel" en met zo'n bijnaam zegt het genoeg dat dit boek in de herfst door de paddenstoelenliefhebbers toch altijd weer meegesleept wordt! Bij verschijnen was dit werk het eerste waarin paddestoelen in verschillende stadia op goede en vaak grote foto's bijeen gebracht zijn, zodat de verschillen tussen jonge en oude vruchtlichamen duidelijk worden. Bovendien was een aantal van bijna 1000 soorten in ťťn boek sowieso ongekend tot nu toe! Inmiddels zijn drie drukken verschenen, maar jammer genoeg zijn de fouten uit de eerste druk gewoon blijven bestaan.
  Phillips 1981 Phillips 1981

  1988-2005
  Flora Agaricina Neerlandica
  Cees Bas, Chiel Noordeloos, Thom Kuyper & Else Vellinga e.a. (1988-2005)

  Serie kritische monografiŽn van de Nederlandse Plaatjeszwammen en Boleten (Agaricales). Bevat sleutels tot families, geslachten en soorten, en beschrijvingen daarvan. Tot nu toe zijn er zes delen verschenen. Read more...
  Flora Agaricina Neerlandica Flora Agaricina Neerlandica

  1989-1995
  Coprinus.
  Cees Uljť (1989-1995)

  Cees Uljť kon zich als geen ander in de nietigste paddestoeltjes vastbijten en daarvoor stond hij heel vaak voor dag en dauw al op. Want de meeste kleine Coprini groeien op het vocht van de nacht en zijn vaak alweer verdwenen, voordat de zon goed en wel op is. Hierdoor ontdekte hij tal van soorten die nog niet bekend waren en nauwgezet werden alle kenmerken microscopisch bestudeerd en nagetekend. Zijn werk werd vastgelegd in een serie zelf uitgegeven boekjes en een aantal artikelen in Coolia en verder op zijn website, waar ook door Cees ontworpen digitale determinatiesleutels te vinden zijn. Inmiddels zijn alle sleutels en beschrijvingen verwerkt in de de Flora Agaricina Neerlandica, volume 6.
  C. Uljť 1989-1995

  1994
  Parasolzwammen van Zuid-Limburg
  Piet Kelderman (1994)

  Dit boek gaat vooral over de parasolzwammen die worden aangetroffen in hellingbossen en mijnsteenstorten. Het taxonomisch deel bevat een determnatiesleutels en beschrijvingen met platen met detailtekeningen van vruchtlichamen en microscopische kenmerken. Achterin het boek zijn verspreidingskaartjes van Zuid-Limburg opgenomen.
  Kelderman 1994 Kelderman 1994

  1995
  De Aardsterren van Nederland en BelgiŽ
  Leo Jalink (1995)

  Dit boekje bevat sleutels tot en beschrijvingen, pentekeningen en kleurenfoto's van de Aardsterren uit Nederland en BelgiŽ. Het geeft een overzicht van verspreiding, ecologische voorkeur en evt. voor- of achteruitgang van de Aardsterren. Bij alle soorten zijn verspreidingskaartjes opgenomen. Read more...
  De Aardsterren van Nederland en BelgiŽ De Aardsterren van Nederland en BelgiŽ

  1996
  Vliegenzwam, elfenbank en andere paddestoelen
  Mieke van Tilburg & Hans Adema (1996)

  Dit boekje is speciaal geschreven voor kinderen van 12 jaar en ouder. Je kunt er eigenlijk alles in lezen over het leven van paddenstoelen. Als je het helemaal uit hebt, weet je veel meer dan de meeste volwassenen! De plaatjes zijn natuurgetrouw en daardoor kan je ook leren goed naar paddenstoelen te kijken. Read more...
  Vliegenzwam, elfenbank en andere paddestoelen Vliegenzwam, elfenbank en andere paddestoelen

  1997
  Paddestoelen Encyclopedie
  Gerrit Keizer (1997)

  Dit boek geeft veel nuttige informatie over paddenstoelen en schimmels in het algemeen. Met duidelijke foto's worden verschillen tussen de soortgroepen getoond. Het is een goed beginnersboek voor iedereen die een indruk wil krijgen van de enorme variatie in paddenstoelenland. En er staan vrij veel soorten in afgebeeld. Er is ook een CD-rom...
  Paddestoelen Encyclopedie Paddestoelen Encyclopedie

  2003
  De Stekelzwammen en Pruikzwammen van Nederland en BelgiŽ
  Eef Arnolds (2003)

  Dit boekje bevat prima sleutels tot en beschrijvingen en kleurenfoto's van de Stekelzwammen en Pruikzwammen uit Nederland en BelgiŽ. Er wordt ook informatie gegeven over oecologie en bij alle soorten zijn verspreidingskaartjes afgedrukt. Read more...
  De Stekelzwammen en Pruikzwammen van Nederland en BelgiŽ De Stekelzwammen en Pruikzwammen van Nederland en BelgiŽ

  2003
  Paddenstoelen
  Karin Montag (2000), vertaald en bewerkt door Gerrit Keizer (2003)

  In dit boekje zijn 221 soorten paddenstoelen afgebeeld in uitstekende kleurenfoto's. Bij de meeste soorten staat ook een aquarel afgedrukt, waarin belangrijke kenmerken worden benadrukt die op de foto niet direct zichtbaar zijn. Soms is een aquarelletje van een 'dubbelganger' afgebeeld. Voor in het boek is een soort 'determinatiesleutel' opgenomen, waardoor je snel naar het juiste deel van het boek verwezen wordt.
  Montag 2003 Paddenstoelen, compact natuurgids

  2006
  Basisboek Paddenstoelen
  Nico Dam, Thom Kuyper, Marjo Dam (2006)

  Onmisbaar boek voor beginners: alle relevante (door veel pentekeningen ondersteunde) terminologie met betrekking tot plaatjeszwammen en boleten wordt helder behandeld en bovendien is het boek voorzien van determinatiesleutels tot de 500 algemeenste soorten (die in minstens 4% van de atlasblokken kunnen worden aangetroffen) op basis van veldkenmerken. Read more...
  Basisboek Paddenstoelen Basisboek Paddenstoelen

  2006
  De grote paddenstoelengids voor onderweg
  Ewald Gerhardt (1997), vertaald en bewerkt door Eef Arnolds (2006)

  Dit boek omcat ca. 1000 zeer goed afgebeelde soorten en wordt daarom door veel mycologen als 'zakboek' meegedragen. De beschrijvingen zijn vrij beknopt, maar treffend en met vermelding van microscopische kenmerken. De uitgave uit 2006 is geheel herzien aan aan de Nederlandse situatie aangepast, wat ook geldt voor de naamgeving. Read more...
  De grote paddenstoelegids voor onderweg De grote paddenstoelegids voor onderweg  Deze pagina is een onderdeel van www.mycologen.nl