Namen noemen...

Joh. Ruijs, oprichter

In de loop van haar bestaan heeft de NMV altijd bijzondere personen gekend, die ieder op hun eigen manier hun steentje aan de mycologie en aan het karakter van de vereniging hebben bijgedragen. Ook nu zijn er mensen die zich extra inzetten voor de vereniging en om die reden gelauwerd worden. Op deze pagina noemen we namen!

Ereleden

Wie zich verdienstelijk maakt voor een organisatie en dat vele jaren achtereen doet, steeds het belang van de vereniging dienende, kan in aanmerking komen voor een erelidmaatschap. In 2020 telde deze lijst 21 personen, waarvan vier nog in leven zijn.

Cool & Van der Lekprijs

Niet-beroepsmycologen die zich verdienstelijk maken in een groot project of bij een publicatie die de paddenstoelen onder de aandacht brengt van vele anderen kunnen in aanmerking komen voor de Cool & Van der Lekprijs, vernoemd naar Catharina Cool en Hendrik van der Lek die de mycologie voor een groot publiek in ons land toegankelijk maakten.

Mensen die we niet willen vergeten

Het erelidmaatschap wordt zuinigjes toegekend en genomineerd worden voor een prijs betekent niet dat je hem ook krijgt. Zodoende zijn er nog veel personen die ook hun steentje hebben bijgedragen aan de paddenstoelenkunde in ons land zonder dat zij daarvoor gehuldigd zijn. Om hen niet te vergeten, is er ook een lijst van "bijzondere personen".

Personalia-archief

Door Huub van der Aa is een archief aangelegd en vele jaren onderhouden met brieven, knipsels, foto's en ander verzameld materiaal over personen die een rol speelden of hebben gepeeld binnen de NMV. Toen hij zijn taak als archivaris neerlegde en het archief overdroeg is het 68 dozen tellende personalia-archief een poosje opgeslagen geweest op de zolder van het gemeentehuis van Baarn. Van hieruit is het mondjesmaat overgebracht naar Eduard Osieck die het volledig heeft gescand. Sommige archiefstukken zijn in  te zien via onze website op onderliggende pagina's.