Read this page in English

Contactadressen
Met de contactpersonen van de verschillende commissies en werkgroepen kan contact worden opgenomen via de adressenpagina.

Wetenschappelijke Commissie (WeCo)

De Wetenschappelijke Commissie is de oudste commissie van de NMV. Ze heette ook wel ‘Commissie ter bestudering van de Mycologische Flora en werd kortweg Floracommissie genoemd. Ze organiseert bijeenkomsten met een wetenschappelijk karakter, zoals de Floradag, studiedagen over specifieke taxonomische groepen, en cursussen voor zowel beginners als gevorderden, zoals  microscopie- en determinatiecursussen, zie ook bij Educatie.
De WeCo coördineert het moleculair (DNA) onderzoek binnen NMV (zie bij DNA-barcoding), onderzoek dat gericht is op toekomstige delen van de Flora agaricina neerlandica (FAN).
De commissie adviseert ook over de wetenschappelijke namen van paddenstoelen die we in Nederland gebruiken.

Karteringscommissie (KC)

De KarteringsCommissie (KC) is verantwoordelijk voor de invulling van de karteringsdoelstelling van de NMV. De KC bestaat uit een kerngroep en 12 districtscoördinatoren. Ze heeft tot taak om de kartering van de paddenstoelen in Nederland gestalte te geven, met als doel het opbouwen en onderhouden van een betrouwbare database met gegevens omtrent het voorkomen van paddenstoelen in Nederland.
Specifiek behoort het tot de verantwoordelijkheden van de KC om

  • Een totaallijst van in Nederland gevonden taxa paddenstoelen bij te houden;
  • Zo veel mogelijk landsdekkend paddenstoelengegevens te laten verzamelen, inclusief bijbehorende ecologische gegevens;
  • Zorg te dragen voor een gestandaardiseerde methode om paddenstoelengegevens aan te leveren;
  • De betrouwbaarheid van de aangeleverde gegevens te borgen;
  • De beschikbaarheid van de verzamelde gegevens te garanderen, ook voor de NDFF.

De verzamelde karteringsgegevens worden beschouwd als collectief eigendom van de NMV. De NMV is verbonden aan Verspeidingsatlas en de Nationale Database Flora & Fauna (NDFF). De KC legt verantwoording af aan het bestuur.
Lees meer over de paddenstoelenkartering...

Meetnet Paddenstoelen

Het paddenstoelenmeetnet bestaat sinds 1998 en is een onderdeel van het Netwerk Ecologischische Monitoring (NEM). Het doel van het NEM is het volgen dan de aantalsontwikkeling van allerlei organismen. Het NEM is een samenwerkingsverband tussen de landelijke en provinciale overheid. Het onderzoek wordt uitgevoerd door SoortenNL en Sovon. Het paddenstoelenmeetnet wordt beheerd door de NMV in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Lees meer over het paddenstoelenmeetnet...

Commissie voor Nederlandse namen van paddenstoelen (CNN)

De Commissie is verantwoordelijk voor de lijst van Nederlandse namen voor paddenstoelen en zorgt ervoor dat deze actueel blijft. De commissie beoordeelt voorstellen voor Nederlandse namen van paddenstoelen die nieuw zijn voor Nederland en Vlaanderen. De commissie is een samenwerking tussen de Koninklijke Vlaamse Mycologische Verenining (KVMV) en de NMV en bestaat uit leden van beide verenigingen.
In 2016 werd aan het werk van de commissie de Lofprijs der Nederlandse taal toegekend voor het verrijken van het Nederlands met 500 nieuwe Nederlandse paddenstoelnamen.

Commissie Paddenstoelen en Natuurbehoud (CPN)

De Commissie Paddenstoelen en Natuurbehoud, opgericht als reactie op de zorgelijke achteruitgang van paddenstoelen in de jaren 70 van de 20e eeuw, verzorgt de inbreng van de mycologie in het beheer van natuurgebieden van allerlei aard. Ze adviseert terreinbeheerders (dit kunnen grote organisaties zoals Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer zijn, maar ook particuliere landeigenaren of gemeentelijke plantsoenendiensten) omtrent paddenstoelvriendelijke beheersmaatregelen. De commissie levert inspraakreacties bij milieueffectrapportages (MER's) en coördineert specifieke inventarisaties van terreinen waarvoor op korte termijn beheersplannen moeten worden gemaakt. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de secretaris van de CPN.

Redactiecommissie

Vanaf 1973 wordt de redactie van ons blad Coolia gevoerd door een team van leden, de redacteurs. Deze ontvangen de copy die de leden aanleveren en publiceren die in Coolia. Coolia komt momenteel vier keer per jaar uit, een frequentie die is vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

Werkgroep Cristella

Deze werkgroep is op 22 november 1997 opgericht en wil de belangstelling voor Aphyllophorales (korstjes, polyporen, tril-, knots- en stekelzwammen) en Ascomyceten (zakjeszwammen) stimuleren. Ook Myxomyceten (slijmzwammen) worden binnen Cristella bestudeerd. De naam Cristella herinnert aan M.A. Donk, die deze naam gaf aan de soortengroep die tegenwoordig Trechispora wordt genoemd. Activiteiten van de werkgroep betreffen o.a. de Cristella-weekenden in het voorjaar en late najaar (als er minder "gewone" paddenstoelen zijn) en het organiseren van het Ascomycetyenproject en Phragmoproject.
Lees meer over Cristella...

Regionale paddenstoelenwerkgroepen

NMV-leden zijn actief in een groot aantal paddenstoelenwerkgroepen, verspreid over het hele land. Naast onafhankelijke paddenstoelenwerkgroepen zijn er veel paddenstoelenwerkgroepen actief binnen regionale afdelingen van KNNV en IVN.  Binnen die werkgroepen worden veel initiatieven ontwikkeld, zoals lezingen, besloten excursies en publieksexcursies, inventarisaties en microscopiedagen waarbij NMV, KNNV en IVN nauw samenwerken. Wie actief lid is van een werkgroep vergroot daarmee zijn/haar kennis van de paddenstoelen in de eigen omgeving. Vind regionale werkgroepen met behulp van de districtenkaart.