NEDERLANDSE MYCOLOGISCHE VERENIGING (NMV)

PRIVACYVERKLARING

 1. ALGEMEEN
  1. Deze Verklaring is door het bestuur van de NMV vastgesteld vanwege de vereisten in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In het verenigingsorgaan Coolia is mededeling gedaan van de aanwezigheid van deze Verklaring en van plaatsing ervan op de website van de NMV.
  2. De NMV hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden en zorgt ervoor dat de privacy van haar leden te allen tijde wordt gerespecteerd.

   

 2. PERSOONSGEGEVENS
  1. De NMV verwerkt de persoonsgegevens van haar leden uitsluitend ten behoeve van de uitvoering van de activiteiten als in de Statuten van de NMV opgenomen. De gegevens zijn opgenomen in een register.
  2. De persoonsgegevens van een lid die worden verwerkt zijn: geslacht, voorletter(s), naam, adres en woonplaats. Die gegevens kunnen facultatief worden aangevuld met: voornaam, geboortedatum (i.g.v. juniorleden),  telefoonnummer, e-mailadres en bankrekening.
  3. De gegevens met betrekking tot de bankrekening van een lid worden uitsluitend verwerkt door de penningmeester van de NMV. Deze zorgt ervoor dat de beveiliging van die gegevens is gewaarborgd. De gegevens zijn opgenomen in een register.
  4. De persoonsgegevens van een minderjarig lid worden alleen verwerkt indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door een ouder of wettelijke vertegenwoordiger van dat lid.
  5. Alle personen die namens de NMV van de persoonsgegevens van een lid kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

   

 3. VERSTREKKING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN
  1. De NMV verstrekt de persoonsgegevens van haar leden uitsluitend aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar activiteiten.
  2. Indien sprake is van een derde partij is er met die derde partij een verwerkingsovereenkomst gesloten waarin de beveiliging van de persoonsgegevens is gewaarborgd.
  3. Het onder a. en b. genoemde is niet van toepassing indien het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk verplicht en toegestaan is.

   

 4. PERSOONSGEGEVENS EN WEBSITE NMV
  1. Met betrekking tot de website van de NMV zijn passende en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens is gewaarborgd.
  2. De gegevens van een lid van de NMV op de website die kunnen worden herleid tot zijn persoon, zijn op de website geplaatst met uitdrukkelijke toestemming van dat lid.

   

 5. BEWAARTERMIJN VAN PERSOONSGEGEVENS
  Indien een lid van de NMV zijn lidmaatschap beëindigt, worden diens persoonsgegevens niet langer dan een jaar bewaard, tenzij dit het historisch belang van de vereniging dient.

   

 6. RECHTEN VAN HET LID OMTRENT ZIJN PERSOONSGEGEVENS
  1. Het lid van de NMV heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van zijn persoonsgegevens met uitsluiting van de niet-facultatieve persoonsgegevens als onder 2.b. genoemd.
  2. Het lid van de NMV kan bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens of van een deel daarvan.
  3. Voor het onder a. en b. genoemde fungeert als contactpersoon van de NMV: dhr. A.L.J. Vaessen, Belle van Zuylenlaan 18, 2104 SR Heemstede.
  4. Het lid heeft te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

   

 7. WIJZIGING VAN DEZE VERKLARING
  1. Deze verklaring kan door het bestuur van de NMV te allen tijde worden gewijzigd.
  2. Van elke wijziging worden de leden van de NMV in kennis gesteld als onder 1.a. genoemd.

Deze Verklaring is door het bestuur van de NMV vastgesteld op 2 mei 2018.