Zaterdag 9 juli. Workshop Moeraspaddenstoelen De Meije (ZH)

Het NEM team organiseert een workshop Moeraspaddenstoelen. ’s Ochtends op excursie, ’s middags een workshop waarbij moeraspaddenstoelen nader worden bekeken. Je kunt hiervoor ook collecties meebrengen die je elders hebt verzameld.

We bezoeken ’s morgens (start: 10:00 uur) het schraallandreservaat de Meije (Nieuwkoopse plassen). Het reservaat is een onontgonnen veengebiedje binnen het veenweidegebied met blauwgrasland, kleine zeggenvegetaties, heischrale vegetaties, veenmosrietland en moerasheide.
‘s Middags gaan we naar een binnenlocatie in de buurt, om onze vondsten te bespreken en nader te bekijken. Er zal een microscoop aanwezig zijn; je mag ook zelf een microscoop meenemen, maar dat is niet vereist. Rond 16.00 uur sluiten we de workshop af. Neem zelf je lunch mee.
Emma van den Dool zal de excursie leiden en Machiel Noordeloos de workshop. Vanwege de kwetsbaarheid van het gebied is het aantal deelnemers beperkt. Wil je meedoen, geef je dan zo spoedig mogelijk op via meetnet@mycologen.nl. Je krijgt dan nader bericht.

veenmosrietland
Kaal veenmosklokje in veenmosrietland