Welkom bij het paddenstoelenmeetnet

De paddenstoelenmeetnetten zijn onderdeel van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), een landelijk samenwerkingsverband tussen de overheid en een aantal particuliere gegevensbeherende organisaties (NGO’s), waarin de aantalsontwikkelingen van allerlei organismen worden gevolgd. Algemene informatie over het NEM, de gemonitorde soorten en de betrokken PGO’s vind u op de NEM-website.

De paddenstoelenmeetnetten worden georganiseerd door de Nederlandse Mycologische Vereniging en de Paddenstoelenstichting in samenwerking met het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) in opdracht van het Ministerie van Economische zaken.
Voor paddenstoelen zijn er drie meetnetten, nl. het meetnet bossen, het meetnet zeereep en het meetnet moerassen en venen. In deze meetnetten ligt het accent op het monitoren van de typische soorten van de Habitatrichtlijn en de begeleidende soorten. Uitgangspunten en methodiek staan beschreven in de Handleiding paddenstoelenmeetnetten.
Het monitoren van proefvlakken en kilometerhokken wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Ook u kunt hieraan deelnemen, zie bij het betreffende meetnet. Algemene vragen kunt u richten aan meetnet@mycologen.nl. Lees meer...

Invoeren via NDFF Verspreidingsatlas

Als u mee gaat doen als teller bij een van de meetnetten, zult u gegevens gaan door geven. Dit kan na reservering van een kilometerhok in het invoerportaal op NDFF Verspreidingsatlas of via de VERA-app in het veld, waarna u de lijst kunt uploaden naar NDFF Verspreidingsatlas. Hiervoor is een handleiding beschikbaar: download de handleiding invoerportalen.

U kunt de VERA-app downloaden via www.floron.nl/meedoen/vera.

Meteen naar het...
Invoerportaal bospaddenstoelen
Invoerportaal moerassen en venen
Invoerportaal zeereep

 


De Vliegenzwam is een begeleidende soort in het Bosmeetnet. Foto: Gerben Winkel.