Doel van de paddenstoelenmeetnetten

Voor het NEM zijn een groot aantal doelen geformuleerd, zie de NEM-website. Voor paddenstoelen gelden de volgende doelen:

Internationale rapportageverplichtingen:

  • 6 Habitatrichtlijn: structuur en functie van habitattypen (o.a. Rode Lijst-status van typische soorten);
  • 10 Rode Lijsten: Rode Lijst-status van soorten;
  • 12 Convention on Biological diversity: Landelijke trends.

Nationale graadmeters en bouwstenen voor beleidsvorming en –evaluatie:

  • 22 Milieukwaliteit: landelijke en regionale trends;
  • 23 Klimaatverandering: landelijke trends en fenologische verschuivingen;
  • 24 Natuurgraadmeters: landelijke trends, trends per biotoop et cetera.
De paddenstoelenmeetnetten vormen een noodzakelijke schakel binnen het NEM, omdat paddenstoelen een sleutelrol spelen in het functioneren van ecosystemen.