Methodiek

Het protocol voor het Meetnet zeereep is:

Kies een kilometerhok op https://www.verspreidingsatlas.nl/projecten/nmv/zeereep/. Voor dit meetnet kun je elk kilometerhok reserveren dat in het Nederlandse duingebied ligt tussen ’t Zwin in Zeeland en Rottumeroog in Groningen.
Je kunt je kilometerhok voor een jaar reserveren. Voor een volgend jaar moet je opnieuw een kilometerhok reserveren. Dit mag hetzelfde zijn, maar mag ook een ander zijn.
Omdat binnen het kilometerhok enkel de witte en grijze duinen gemonitord worden is het verstandig om je route zo uit te zetten dat deze door deze habitats loopt. Bijvoorbeeld heen door het witte duin en terug door het grijze duin.
Het kilometerhok wordt tenminste twee maal per jaar gemonitord, bij voorkeur door twee verschillende tellers. Mocht dit niet lukken, dan is een telling of twee tellingen door dezelfde teller ook mogelijk.
Omdat de meeste soorten van zeereep laat in het jaar verschijnen zijn bezoeken vanaf eind oktober tot december gewenst.
Het is verstandig om het kilometerhok te bezoeken als je een redelijke kans hebt op het vinden van paddenstoelen, bijvoorbeeld enkele dagen tot een week nadat er voldoende regen gevallen is.
Het is verstandig om tussen de bezoeken een periode te hebben van drie tot vier weken.
Niet alle vruchtlichamen worden geteld. Volstaan kan worden met het geven van aantalsindicaties: 1 = 1-3 vindplaatsen; 2 = 4-20 vindplaatsen; 3 = > 20 vindplaatsen. Voor informatie over `vindplaats’ zie paragraaf 7.2.
In principe worden de 6 typische soorten en de 18 begeleidende soorten geregistreerd die deel uitmaken van het Meetnet zeereep. Tel enkel de soorten die je kent. Ook als je een of enkele soorten telt kun je een belangrijke bijdrage leveren aan het meetnet. Maar net zoals het geval is bij de andere paddenstoelenmeetnetten, mogen overige waargenomen soorten gemeld worden.
Bij het invoeren van de gegevens in het meetnetportaal is naast de naam en de aantalsindicatie het invoeren van de habitat verplicht. Substraat en Organisme zijn facultatief, maar invullen hiervan is wenselijk. Een foto toevoegen is facultatief.
Gemelde overige soorten dienen te voldoen aan de in de Standaardlijst van Nederlandse paddenstoelen (Arnolds & Van den Berg, 2013) gemelde validatiecriteria. Geef enkel die soorten op waarvan je zeker bent.
Zorg ervoor dat je een onderzoeksvergunning hebt van de terreinbeheerder.

Zeereep (witte duinen), gezien vanaf een Noord-Hollands strand.