Officieel besluit

Hieronder volgt de letterlijke tekst van het standpunt van de Nederlandse Mycologische Vereniging omtrent het plukken van paddenstoelen, zoals gepubliceerd in Coolia 44(2): 130-131 (2001). Aan de hier (op het web) gepubliceerde tekst kunnen geen rechten of consequenties worden verbonden.

Standpunt

De Nederlandse Mycologische Vereniging is een vereniging die de studie en het behoud van paddenstoelen wil bevorderen. Het plukken van paddenstoelen voor consumptie, op wat voor schaal dan ook, behoort niet tot de doelstellingen van de vereniging. Tijdens activiteiten (excursies) van de NMV worden er dan ook geen paddenstoelen verzameld ten behoeve van consumptie. Het op beperkte schaal plukken van paddenstoelen t.b.v. serieuze studie en educatie is echter noodzakelijk en niet schadelijk, maar in druk bezochte natuurgebieden dient er voor gezorgd te worden dat dit op een voor het publiek onopvallende wijze gebeurt, zonder visuele schade. Dit houdt dus ook in dat geplukte maar niet meegenomen paddenstoelen niet zichtbaar beschadigd achterblijven en omgekeerde boomstammen weer worden teruggeplaatst.

Overwegingen

  • Voor natuurbehoud is kennis van de natuur onontbeerlijk, en daarbij hoort ook de studie van paddenstoelen. Bij natuurbeheer in en buiten beschermde gebieden hoort rekening gehouden te worden met paddenstoelen, net als met alle andere organismen. paddenstoelen zijn belangrijk en onmisbaar in de levenscyclus als opruimers van dood organisch materaal, en als symbionten van bomen.
  • De studie van paddenstoelen dient te worden aangemoedigd in plaats van ontmoedigd. paddenstoelen zijn fascinerend, en spelen in de natuurbeleving een grote rol. Het houden van (niet te grootschalige) excursies voor leken waarbij men van jong tot oud wordt ingewijd in de wereld van de paddenstoelen dient te worden bevorderd. Voor alle excursies dient vooraf toestemming verkregen te worden van de eigenaar of beheerder van het gebied dat men wil bezoeken.
  • De studie en inventarisatie van paddenstoelen kan niet uitgevoerd worden zonder op beperkte schaal van sommige soorten enige vruchtlichamen te plukken. Betrouwbare determinaties kunnen niet altijd verricht worden in het veld. Ook voor educatieve doeleinden is het noodzakelijk de vruchtlichamen in hun geheel te laten zien. Aangezien het grootste deel van de fungus, het mycelium of zwamvlok, zich onder de grond bevindt, zijn paddenstoelen aan een mycelium te vergelijken met appels aan een boom, en brengt het plukken van enkele exemplaren meestal geen schade toe aan het mycelium.
  • Er is geen relatie aangetoond tussen plukken en achteruitgang van paddenstoelen. Echter, massale pluk van paddenstoelen leidt tot onaanvaardbare daling van de recreatieve waarde van de groeiplaats (een bos zonder paddenstoelen) en heeft een nadelige invloed op van paddenstoelen direct afhankelijke organismen als insecten. De hiermee gepaard gaande veelvuldige verstoring en betreding leidt op sommige bodems tot bodemverdichting wat schade kan toebrengen aan het mycelium in de bodem.
  • Oorzaken van de opgetreden achteruitgang van veel paddenstoelsoorten in Nederland zijn verzuring, verdroging en vermesting en de daarmee gepaard gaande verruiging, en een vernietiging van biotopen. Vaak kunnen met bepaalde beheersmaatregelen (begrazing, afplaggen) de negatieve effecten van de drie achteruitgangsthema's worden tegengegaan. De NMV stelt zich onder andere ten doel door middel van het geven van gerichte beheersadviezen de paddenstoelen beter te beschermen en te behouden, in het bijzonder via de Commissie paddenstoelen en Natuurbehoud.