Wasplaatgraslanden in de Amsterdamse Waterleidingduinen

De resultaten van bijna 10 jaar monitoring

Leo Jalink (2011)

In de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) wordt sinds midden jaren tachtig van de vorige eeuw begrazing en maaien ingezet als beheersmaatregel om voortschrijdende verruiging van de vegetatie tegen te gaan. Vanaf het begin zijn de effecten op de vegetatie en de mycoflora gemonitord. Al snel bleek dat een aantal van de gemaaide en begraasde gebieden zich ontwikkelden tot zogenoemde wasplaatgraslanden, dat zijn graslanden met een bijzondere en rijke mycoflora. Kenmerkend zijn soorten van de geslachten Hygrocybe (Wasplaten), Clavulinopsis en Clavaria (Knotszwammen), Geoglossum en Trichoglossum (Aardtongen) en Staalstelen (Satijnzwammen met blauwetot zwarte tinten in hoed en/of steel, Entoloma p.p.
In 2000 is een samenvattende rapportage gemaakt van de tot dan toe verzamelde gegevens. Hieruit bleek dat sommige van de beheerde graslanden zich ontwikkeld hebben tot de meest soortenrijke wasplaatgraslanden van Nederland en dat in de AWD een bijzonder type wasplaatgrasland voorkomt, namelijk dat van kalkrijke vochtige bodem. Er is een nieuwe monitoring opgezet, waarvan de resultaten zijn verwerk in dit rapport.

Download dit rapport