Read this page in English

Over de NMV

De Nederlandse Mycologische Vereniging (NMV) werd op 17 oktober 1908 opgericht en is een van de oudste natuurorganisaties in Nederland. De NMV telt thans bijna duizend leden, die zich als amateur of beroepsmatig met de mycologie bezighouden. De doelstellingen zijn statutair vastgelegd.

Coolia en verenigingsactiviteiten

Om haar doelstelling te kunnen realiseren, kent de NMV een aantal commissies en werkgroepen, publiceert ze het verenigingstijdschrift 'Coolia' en van tijd tot tijd verschillende andere publicaties (w.o. brochures, folders en posters) en organiseert en/of coördineert ze onder andere landelijke bijeenkomsten, excursies, werkweken en cursussen.

Landelijke bijeenkomsten

In de winter- en voorjaarsperiode organiseert de NMV een drietal landelijke bijeenkomsten voor haar leden. Data hiervan zijn, voor zover reeds bekend, te vinden in de agenda.

De nieuwjaarsbijeenkomst valt traditioneel op de tweede zaterdag van januari. Deze dag is bij uitstek een verenigingsdag waarbij leden elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Het lezingenprogramma is gevarieerd en op een breed publiek gericht. Tijdens de (lange) middagpauze is tijd om bij te praten en worden mycologische literatuur, microscopiebenodigdheden en chemicaliën te koop aangeboden.

De algemene ledenvergadering wordt meestal in februari gehouden. Na afloop van het huishoudelijk gedeelte is traditioneel een verkoping van mycologische boeken, die vaak uit nalatenschappen afkomstig zijn. U kunt hier voor een vriendenprijs uw bibliotheek uitbreiden. In de middag kan ook de bibliotheek van de vereniging worden bezocht.

Floradag. In april organiseert de Wetenschappelijke Commissie elk jaar een lezingendag met een meer wetenschappelijk karakter, vaak rond een specifiek thema zoals taxonomie, ecologie of natuurbescherming. Traditioneel wordt deze dag de Floradag genoemd, omdat in het verleden vaak floristische en taxonomische onderwerpen centraal stonden en schimmels vroeger tot het plantenrijk ("flora") gerekend werden. De lezingen zijn in principe in het Nederlands, maar soms worden specialisten uit het buitenland uitgenodigd, en dan is daarbij de voertaal Engels.

Excursies

Van april tot december organiseert de vereniging wekelijks op steeds wisselende locaties verspreid over heel het land excursies. Deze excursies hebben een meerledig doel: het uitwisselen van kennis en het inventariseren van de paddenstoelenflora ter plekke staan centraal. Je kunt tijdens die excursies veel leren van meer ervaren mycologen. Alle soorten worden genoteerd, met daarbij alle relevante informatie over biotoop en substraat. Soorten die in het veld niet kunnen worden gedetermineerd worden mee naar huis genomen om microscopisch te worden gedetermineerd en later aan de lijst toegevoegd. De lijsten komen uiteindelijk in het karteringsbestand van de vereniging en worden toegevoegd aan de Nederlandse Database Flora en Fauna (NDFF) van waaruit kaartjes in de verspreidingsatlas worden gegeneerd. Op die manier vormen de gegevens die tijdens excursies verzameld worden een beeld van de verspreiding en ecologie van de paddenstoelen van Nederland en kunnen ze worden ingezet bij studies op het gebied van bijvoorbeeld natuur- en landschapsbeheer en naar de invloed van veranderingen in het milieu en klimaat. De landelijke excursies zijn opgenomen in het excursieprogramma op deze site.

Werkweken

Elk jaar organiseert de NMV twee werkweken, één in Nederland en één in het buitenland. Deze weken zijn een uitstekende gelegenheid om intensief kennis te maken met de paddenstoelen van een bepaald gebied. We zorgen altijd voor een groepsaccommodatie of hotel met voldoende werkruimte. De buitenlandse werkweek wordt georganiseerd in streken waar doorgaans andere vegetatietypen voorkomen dan we in Nederland kennen, met de kans om voor Nederland zeldzame of ontbrekende soorten te leren kennen. De locatie van de binnenlandse werkweek wordt vaak gekozen in overleg met de kartering in gebieden waar nog weinig gegevens over het voorkomen van paddenstoelen bekend zijn (“witte plekken”). De werkweken zijn bedoeld voor alle leden, dus zowel beginnende als gevorderde mycologen. Ze vormen een uitgelezen kans om kennis en ervaring te delen. Tijdens de binnenlandse werkweek is er extra aandacht voor beginnende mycologen, waarbij je veld- en vormenkennis, naast microscopische vaardigheden kunt opdoen onder deskundige leiding. De werkweken worden in Coolia aangekondigd, en zijn ook in de agenda op deze website te vinden.

Educatie

De NMV organiseert ieder jaar cursussen en themadagen voor beginners en gevorderden in de mycologie. Voor het najaar van 2020 is een beginnerscursus gepland bestaande uit vijf excursies en vijf binnenactiviteiten waarbij het leren beschrijven en determineren van paddenstoelen in een bepaald gebied de belangrijkste doelen zijn. Voor de wat meer gevorderden waren er de afgelopen jaren themadagen over de geslachten Mycena, Russula en Cortinarius. Ook worden er microscopiecursussen verzorgd. Informatie over de cursussen van het lopende jaar (voor zover al beschikbaar) is te vinden in de agenda.

Samenwerking met andere natuurorganisaties

De NMV streeft ernaar om samen te werken met andere natuurorganisaties die actief zijn op paddenstoelengebied. Veel NMV-leden zijn actief binnen paddenstoelenwerkgroepen van onder andere de KNNV en het IVN. Diverse NMV-cursussen waaronder een beginnerscursus en een microscopiecursus worden aangeboden in diverse regionale paddenstoelwerkgroepen van het KNNV. Regionale paddenstoelenwerkgroepen kunnen worden gevonden met behulp van de districtenkaart.

Lid worden?

Het lidmaatschap van de NMV kost € 35,-- per jaar (€ 40,-- indien postadres in het buitenland). Huisgenootleden en juniorleden (tot 25 jaar)  € 17,50. Hiervoor krijgt u viermaal per jaar het tijdschrift Coolia (huisgenootleden ontvangen geen Coolia), kunt u aan alle verenigingsactiviteiten deelnemen en kunnen publicaties van (leden van) de Vereniging in het algemeen tegen gereduceerde prijs worden verkregen. U kunt zich aanmelden door eenvoudig het aanmeldingsformulier op de aanmeldingspagina in te vullen.